احداث شمعهاي سي و سه پل اصفهان

 پروژه:

سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

كارفرما: